THÀNH TÍCH TƯ VẤN ĐỢT HỒ SƠ SỚM EA/ED NĂM HỌC 2019-2020

STT Tên trường Ranking trường Học bổng Chuyên ngành
1 Allegheny College 76 LAC 3.3 tỷ Communication
2 Allegheny College 76 LAC Communication
3 Allegheny College 76 LAC 3.3 tỷ Communication
4 Arizona State University 115 NU 650 triệu Finance
5 Arkansas State University 95 RU South 715 triệu Biochemistry
6 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Psychology
7 Augustana College 95 LAC 2.5 tỷ Communication
8 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Communication
9 Augustana College 95 LAC 2.8 tỷ Finance
10 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Communication
11 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Psychology
12 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Computer Science
13 Augustana College 95 LAC 2.8 tỷ Business
14 Augustana College 95 LAC 3.1 tỷ Business
15 Augustana College 95 LAC 3 tỷ Communication
16 Augustana College 95 LAC 2.8 tỷ Business
17 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ Business
18 Augustana College 95 LAC 2.9 tỷ
19 Beloit College 68 LAC 3 tỷ Business
20 Beloit College 68 LAC 3.3 tỷ Psychology
21 Beloit College 68 LAC 3 tỷ Business
22 Beloit College 68 LAC 3 tỷ Business
23 Bowdoin College 5 LAC 4.7 tỷ
24 Clark University 66 NU 1.9 tỷ Economics
25 Clark University 66 NU 2.6 tỷ Computer Science
26 College of St. Benedict 86 LAC 3.1 tỷ Communication
27 College of St. Benedict 86 LAC 3.3 tỷ Biochemistry
28 College of St.Benedict 86 LAC 3.5 tỷ Business
29 College of Wooster 67 LAC 3.3 tỷ Communications
30 College of Wooster 67LAC 3.6 tỷ Computer Science
31 College of Wooster 67 LAC 3.6 tỷ Global and International Studies
32 College of Wooster 67 LAC 3.6 tỷ Communication
33 College of Wooster 67 LAC 3.6 tỷ
34 College of Wooster 67 LAC 3.6 tỷ Business
35 Davidson College 10 LAC 4.6 tỷ Global Studies
36 Denison University 43 LAC 3.8 tỷ Communication
37 Depauw University 53 LAC Communication
38 Depauw University 56 LAC 3.4 tỷ Computer Science
39 Depauw University 56 LAC 2.6 tỷ Psychology
40 Depauw University 56 LAC 2.8 tỷ
41 Depauw University 56 LAC Biochemistry
42 Dickinson College 51 LAC 4.8 tỷ International Business
43 Drexel University 94NU Communications
44 Drexel University 102 NU 2.6 tỷ Computer Science
45 Drexel University 102 NU 3.7 tỷ
46 Drexel University 102 NU 3.5 tỷ
47 Drexel University 102 NU 3.1 tỷ Business
48 Drexel University 102 NU 3.1 tỷ Biochemistry
49 Drexel University 102 NU 3.3 tỷ Communication
50 Drexel University 102 NU 3.5 tỷ Computer Science
51 Drexel University 102 NU 3.8 tỷ Business
52 Drexel University 102 NU 3.2 tỷ Business
53 Drexel University 102 NU 3.7 tỷ Business
54 Drexel University 102 NU 3.3 tỷ Business
55 Drexel University 102 NU 3.7 tỷ Computer Science
56 Drexel University 102 NU 3.2 tỷ Finances
57 Drexel Universiy 94 NU Psychology
58 Fairfield University 1 RU North Communication
59 Fairfield University 1 RU North 2.3 tỷ Finance
60 Fairfield University 1 RU North 2.3 tỷ Political Science
61 Fairfield University 1 Regional North Computer Science
62 Fairfield University 1 Regional North Finance
63 Fordham University 70NU 1.2 tỷ Finance
64 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.2 tỷ Economics and Management
65 Gustavus Adolphus College 90 LAC 2.9 tỷ Computer science
66 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.2 tỷ Political Science
67 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.4 tỷ
68 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.4 tỷ
69 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.1 tỷ Biochemistry
70 Gustavus Adolphus College 90 LAC 3.3 tỷ Management
71 Gustavus Aldophus College 90 LAC 3.5 tỷ Communications
72 Gustavus Aldophus College 90 LAC 2.8 tỷ Computer Science
73 Illinois Institute of Technology 96NU 2.8 tỷ Computer Science
74 Illinois Institute of Technology 96NU 2.8 tỷ Computer Science
75 Illinois Institute of Technology 96 NU 2.8 tỷ Computer Science
76 Illinois Wesleyan University 72 NU 2.2 tỷ Finance
77 Illinois Wesleyan University 72 LAC 2 tỷ Business
78 Indiana University Bloomington 89 NU Marketing
79 Ithaca College 9 RU North
80 Ithaca College 9 RU North 2.8 tỷ Communication
81 Knox College 68 LAC Computer Science
82 Knox College 68 LAC Psychology
83 Knox College 68 LAC Computer Science
84 Knox College 68 LAC 3.3 tỷ Computer Science
85 Knox College 68 LAC 3.7 tỷ Business
86 Knox College 68 LAC 3.6 tỷ
87 Knox College 68 LAC 3.9 tỷ Communication
88 Knox College 68 LAC Business
89 Lake Forest College 103 LAC 2.3 tỷ Communication
90 Lawrence University 56 LAC 3.9 tỷ Psychology
91 Lawrence University 56 LAC 3.7 tỷ Government/Political Science
92 Lebanon Valley College 24 RU North 2.3 tỷ Accounting
93 Lebanon Valley College 24 RU North 2.2 tỷ Communications
94 Lebanon Valley College 24 RU North 2.2 tỷ Computer Science
95 Lycoming College 131 LAC 2.6 tỷ Biochemistry
96 Lycoming College 131 LAC
97 Manhattan College 15 RU North 2.2 tỷ Communication
98 Miami University- Oxford 96 NU 2.9 tỷ Computer Science
99 Miami University- Oxford 96 NU Business
100 Miami University- Oxford 96 NU 2.8 tỷ Computer Science
101 Miami University- Oxford 96 NU Business
102 Michigan State University 85 NU Computer Science
103 New York University 30 NU 2 tỷ Business
104 Ohio Wesleyan University 95 LAC 2.8 tỷ Business
105 Ohio Wesleyan University 95 LAC Communication
106 Ohio Wesleyan University 95 LAC 3.3 tỷ Psychology
107 Ohio Wesleyan University 95 LAC 2.3 tỷ 
108 Ohio Wesleyan University 95 LAC 3.3 tỷ Business
109 Ohio Wesleyan University 95 LAC 3 tỷ
110 Ohio Wesleyan University 95 LAC
111 Ohio Wesleyan University 95 LAC
112 Pace University 177 NU 1 tỷ Communication
113 Randolph Macon College 120 LAC 2.7 tỷ Biochemistry
114 Randolph Macon College 120 LAC
115 Saint Anselm College 95 LAC 3.5 tỷ Business
116 Southern Methodist University 59NU 1.9 tỷ Finance
117 St John’s University 152 NU 2.5 tỷ Biochemistry
118 St. Anselm College 95 LAC 3.2 tỷ Finances
119 Suffolk University 177 NU 1.7 tỷ
120 SUNY- Buffalo University 89 NU Business
121 SUNY Geneseo 14 RU North 500 triệu Communication
122 SUNY University at Binghamton 80 NU Finances
123 SUNY University at Buffalo 89 NU Business
124 SUNY University at Buffalo 89 NU Computer Science
125 Texas Christian University 80 NU 3.7 tỷ Business
126 Texas Christian University 80 NU 4.1 tỷ Marketing
127 Texas Christian University 80 NU 4.1 tỷ Business
128 Thomas Jefferson University 15 RU North Communication
129 Trinity University 2 RU West 2.4 tỷ Finance
130 Trinity University 2 RU West 3.3 tỷ Psychology
131 Trinity University 2 RU West 2.4 tỷ Business
132 Trinity University 2 RU West 2.4 tỷ Business
133 Trinity University 2 RU West Communication
134 UB SUNY 89 NU
135 University of Alabama  129 NU Psychology
136 University of Denver 96 NU 2.5 tỷ Business
137 University of Denver 96 NU
138 University of Evansville 7 RU midwest Communication
139 University of Masachusetts- Amherst 70 NU Communication
140 University of Massachusetts Amherst 70 NU 1.3 tỷ Marketing
141 University of Massachusetts Amherst 70 NU 1.3 tỷ Finance
142 University of Massachusetts Amherst 70 NU 1.1 tỷ Business
143 University of Massachusetts Amherst 70 NU 940 triệu Computer Science
144 University of Massachusset Amherst 70 NU 1.1 tỷ Finance
145 University of Minnesota-Twin Cities 76 NU Biochemistry
146 University of Oregon 102 NU 3.8 tỷ Finance
147 Villanova University 49 NU 3.1 tỷ
148 Worscester Polytechnic Institute 59 NU 1.1 tỷ Mechanical Engineering

Công ty cổ phần Golden Path Academics Việt Nam

Trụ sở chính - Hà Nội:
Địa chỉ: Văn phòng GPA, Lô 10 – 11, Tầng 4, Tháp C, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: duhoc@gpa.vn
Điện thoại: 090 225 5164

Kết nối với GPA