Đại Sứ GPA

Đại sứ GPA là cựu học sinh và sinh viên GPA, cũng như các chiến binh GPA tương lai. Hiện tại, các Đại sứ GPA đang học và làm việc trên khắp thế giới. Dự án Đại sứ GPA giúp xây dựng một cộng đồng cho cựu học sinh và sinh viên GPA để kết nối và lan tỏa giá trị của hệ sinh thái GPA. 

Hoạt Động Mạng Lưới Đại Sứ GPA

 • Tham gia sự kiện dành cho cựu sinh viên GPA
 • Truyền bá giá trị các Chương trình của GPA mang lại thông qua các sự kiện truyền thông
 • Tham gia vào các Dự án học thuật để cố vấn cho các học sinh đang tham gia trong các chương trình của GPA

Sự kiện cho cựu sinh viên: GPA đã tổ chức các sự kiện để cựu sinh viên kết nối lại với nhau và kết nối với các sinh viên hiện tại như:

 • Homecoming
 • Golden Night
 • Captain Crew Outdoor Activity

EduFair: EduFair là sự kiện lớn nhất hàng năm nhằm cung cấp thông tin cho thị trường về các chương trình của GPA. Cựu học sinh GPA đã tham gia EduFair hàng năm để chia sẻ những câu chuyện của các em trong thời gian học tại GPA cũng như trong quá trìn du học. Đây cũng là cơ hội để các cựu sinh viên gặp gỡ và chia sẻ cơ hội với nhau.

Mentor: Đối với cực học sinh có kinh nghiệm và trải nghiệm liên quan tới chuyên ngành, GPA mong muốn tìm kiếm cực học sinh có thể chia sẻ các trải nghiệm này cho các thế hệ trẻ hơn. Một số hoạt động mà Đại sứ GPA đã hướng dẫn:

 • Cuộc thi quốc tế Sage
 • Cuộc thi Conrad
 • Cuộc thi Thiên văn và Vật lý Thiên văn Quốc tế
 • Genius Olympiad
 • Cố vấn nghề nghiệp
 • Tìm hiểu về trường đại học