Danilo Angulo

Tư Vấn Viên Viết Luận

  • Thạc sĩ về Quản trị Toàn cầu và Ngoại giao tại Đại học Oxford (Anh) với học bổng toàn phần
  • Bằng Cử nhân về Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế từ Đại học British Columbia (Canada) với học bổng toàn phần
  • Biên tập viên cấp cao tại Tạp chí Chính trị Oxford với kinh nghiệm phong phú trong việc biên tập và chỉnh sửa bài báo cho xuất bản
  • Kinh nghiệm rộng lớn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, chính sách công cộng, và thực hiện nghiên cứu toàn diện về luật pháp quốc tế
  • Kinh nghiệm dạy tiếng Anh, viết học thuật và khoa học xã hội rộng lớn

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp