Hiền Đào

Tư Vấn Chiến Lược Cao Cấp

  • Thạc sĩ Chính sách công – Đại học Harvard và Thạc sĩ Báo chí – Đại học Columbia
  • 20 năm kinh nghiệm quản lý chuyên môn và quản lý điều hành trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, tài chính, báo chí, tư vấn tại Mỹ, Canada và Việt Nam
  • Học sinh đỗ các trường Columbia University (#2 NU và thuộc nhóm 8 trường Ivy League danh giá nhất nước Mỹ), Duke University (#9 NU), Dartmouth College (#13 NU), Cornell University (#17 NU), Vassar College (#22 LAC), Rochester University (#34 NU), UC Irvine (#36 NU), Boston University (#42 NU)

Đội Ngũ Tư Vấn Cao Cấp